Siirry sisältöön

Tukimateriaalia laaditaan Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkostoissa ja materiaalia tuottavat myös muut tahot. Linkit kaikkiin toimenpideohjelman valmistuneisiin tai valmisteilla oleviin tukimateriaaleihin on koottu tälle sivulle helpottamaan materiaalin löytämistä.

Tukimateriaalit on jaoteltu kärjittäin ja tukimateriaalin edessä oleva numero tarkoittaa toimenpideohjelmassa olevaa vastaavasti numeroitua toimenpidettä, johon tukimateriaali kuuluu.

Kärki 1: Yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa

1.1.5 Mallikuvaus asiakas- ja potilasraatien ja -paneelien käytöstä sekä toiminnan vuosikellosta. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.1.6 Osallisuuden kehittämisen ja arvioinnin mallisuunnitelma. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.1.7 Osallisuuden minimikriteerit ja minimikriteerien tarkistuslista. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.1.8 Malli asiakkaiden ja potilaiden ja läheisten haitta- ja vaaratapahtumailmoitusten käytöstä ja seuraamisesta omavalvontamenettelyssä. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.1.9 Tarkistuslista asiakkaan ja potilaan osallistamisen varmistamiseksi. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.1.10 Kuvaus osallisuuden vahvistamisesta haavoittuvassa asemassa oleville asiakkaille ja potilaille. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.1.11 Työkalu: Lasten ja nuorten osallisuus terveydenhuollossa. Julkaistu 2023.

1.11.11 Työkalu: Lasten ja nuorten osallisuus sosiaalihuollossa. Julkaistu 2023.

1.11.11 Työkalu: Muistilista asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Julkaistu 2023.

1.11.11 Työkalu: Osallistu henkilöllisyytesi varmistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Julkaistu 2023.

1.1.12 Kuvaus koulutuksen sisällöstä ja osaamistavoitteista osallisuuden lisäämiseksi. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.2 Kansallinen toimintamalli sosiaalihuollon palvelujen haittatapahtumien ja vaaratapahtumien ilmoitusmenettelyistä sekä opas niiden käsittelystä sosiaalihuollossa. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.2.6 Raportti asiakas- ja potilasturvallisuuden määrällisistä mittareista. Julkaistu 2024. (Alkuperäinen nimi: Yhtenevät asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit)

1.2.7 Työkalu: Tarkistuslista tiedonkulun varmistamiseen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Julkaistu 2023. (Alkuperäinen nimi: Kuvaus yhteistyötä vahvistavista malleista ja tiedonkulun varmistamisen tarkistuslista yhteisten asiakkaiden palvelu. ja hoitopoluilla sekä kotiin annettavissa palveluissa)

1.2.8 Prosessikuvaus haittatapahtumien ja epäkohtien moniammatilliseen käsittelyyn. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.2.10 Kuvaus asiakkaiden ja läheisten kokemus- ja turvallisuusmittareista sosiaalihuollossa. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

Kuvaus vaaratapahtumien raportoinnista. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

1.2.11 Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Julkaistu 2021.

1.3 Asiakaspalautteen kansallisen keruun yhtenäistäminen. THL julkaissut 2022.

1.3.6 Työkalu: Tarkistuslista yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkimiseksi. Julkaistu 2022.

Kärki 2: Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset

2.1.1 Koulutussisältöjen arvioinnin työkalu (Mapping tool). Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

2.1.1 Pohjoismaisena yhteistyönä potilasturvallisuuden osaamisen ja taitojen viitekehys (Nordic Framework for Patient Safety Knowledge and Skills). Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

2.1.1 WHO:n Curriculumin topiceista 1-11 koulutusmateriaalit (diat ja videot). Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

2.1.5 Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtamisen, mittaamisen ja jatkuvan parantamisen koulutusmalli. Tällä hetkellä ei ole valmistelussa, etenemisestä päätetään myöhemmin.

2.1.6 Yhtenäiset menettelyt ja yleiset kriteerit turvallisuusosaamisen varmistamisesta. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika lisätään myöhemmin.

2.1.7 Yhtenäiset laitteiden turvallisen käytön ja lääkehoidon osaamisen varmistamisen kriteerit ja osaamisnäyttöjen toimintamallit. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

2.1.7 Työkalu: Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva. Julkaistu 2024. (Alkuperäinen nimi: Laitevastuuhenkilön toimenkuva).

2.1.7 Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen. Julkaistu 2024. Oppaan implementoinnin tukena toimii Lääkinnällisten laitteiden riskipistelaskin. Julkaistu 2023.

2.1.7 Video: Mikä on lääkinnällinen laite? Julkaistu 2024.

2.1.7 Osaamisnäyttöjen tapauspankki. Päätöstä etenemisestä ei ole vielä tehty.

2.1.9 Turvallisuusosaamisen arviointikriteerit työn vaativuuden arviointia varten. Valmistelua ei ole vielä aloitettu.

2.1.10 Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkkokurssien kartoitus. Julkaistu 2024. Löytyvät ThingLinkistä Word-tiedostona.

2.1.11 Työkalu: Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmalli. Julkaistu 2024. (Alkuperäinen nimi: Perehdytysohjelman tarkistuslista)

2.2.10 Koulutuskokonaisuus Second Victim -teemasta. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika lisätään myöhemmin.

2.3.10 Työkalu: Käytännön palkitsemisideoita johtamisen tueksi. Julkaistu 2023.

2.3.5 Työkalu: Kuvaus palveluyksikön raportin minimisisällöksi asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuvista epäkohta- ja vaaratapahtumailmoituksista. Julkaistu 2023.

2.3.5 Työkalu: Johtamisen rakenteet asiakas- ja potilasturvallisuuden ja valvonnan menettelyjen kannalta. Julkaistu 2022.

Kärki 3: Turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa

3.1 Omavalvontaohjelman malli. Julkaistu 2022.

3.1.6 Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian seuranta- ja arviointisuunnitelma. Julkaistu 2023.

3.1.6 Tarkistuslistaindikaattorit. Julkaistu 2023.

3.1.6 Kuuman linjan indikaattorit. Julkaistu 2023.

3.1.8 Työkalu: Kuvaus sisäisen auditointisuunnitelman laatimiseen. Julkaistu 2024.

3.1.10 Työkalu: Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan raporttipohja. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

3.2.5 Tarkistuslista etä- ja digipalveluiden hankinta- ja ulkoistamissopimuksiin. Julkaistu 2022.

3.2.6 Työkalu: Digipalvelujen riskien arviointi -työkalu. Julkaistu 2024. (Alkuperäinen nimi: Etä- ja digipalvelujen riskienarviointimalli)

3.2.7 Etä- ja digipalvelujen turvallisuuspoikkeamatiedon keräämisen menettelykuvaus (toimintamalli ja raportointisisällöt). Valmistelu keskeytetty, tarvitsee lisäselvittelyä.

3.2.8 Toimintamalli haavoittuvien ryhmien etä- ja digipalvelujen sekä fyysisten lähipalvelujen varmistamisesta. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2025.

3.2.9 Suositus yhtenäisistä raportointikäytännöistä etä- ja digipalvelujen turvallisuuspoikkeamille. Valmistelu keskeytetty, tarvitsee lisäselvittelyä.

3.2.11 Kuvaus etä- ja digipalvelujen antamisen koulutussisällöistä ja osaamiskriteereistä. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

3.2.12 Selvitys digitaalisten palvelujen käytön asiakkaille ja potilaille tarjottavan koulutuksen nykytilasta. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

3.2.12 Kuvaus digitaalisten palvelujen koulutuksen ja opastuksen toimintamallista. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

3.3.4 Visuaalinen muutospolku – työkalu asiakas- ja potilasturvallisuuden johtamisen tueksi. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

3.3.5 Työkalu: Turvallisuuspuntari. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

3.3.7 Työkalu: Henkilöstön turvallisuuskuva. Julkaistu 2023.

3.3.10 Työkalu: Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmalli. Julkaistu 2024. (Alkuperäinen nimi: Perehdytysohjelman tarkistuslista)

Kärki 4: Parannamme olemassa olevaa

4.1.5 Kuvaus lääkitysturvallisuuden toimintamallista. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

4.1.9 Listaus lääkitysturvallisuuden mittareista. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2025.

4.2.1 Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen. Julkaistu 2024. Oppaan implementoinnin tukena toimii Lääkinnällisten laitteiden riskipistelaskin. Julkaistu 2023.

4.2.7 Opas laiteturvallisuussuunnitelman laatimiseen. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

4.2.10 Koulutusmateriaalia laitteiden vaaratilanteista ja ilmoittamisesta. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

4.2.11 Työkalu: Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva. Julkaistu 2024. (Alkuperäinen nimi: Laitevastuuhenkilön toimenkuva).

4.2.13 Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen -oppaaseen pohjautuvaa koulutusmateriaalia. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

4.2.15 Viestintämateriaalia kansalaisen vaaratilanneilmoitusmenettelyistä. Valmistelu keskeytetty, koska Fimea ei ota sähköistä kansalaisen vaaratilanneilmoitusmenettelyä käyttöön.

4.3.6 Yhtenevät hoitoon liittyvien infektioiden seuranta- ja raportointimenettelyt. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

4.3.8 Infektiotorjunnan osaamistasot. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

4.3.8 Verkkomateriaali infektio-/hygieniayhdyshenkilöiden perehdytykseen. Työryhmän valmistelussa, arvioitu valmistumisaika 2024.

4.3.9 Työkalu: Infektiotorjuntatoimien omavalvontalomake. Julkaistu 2024. (Alkuperäinen nimi: Yhtenäinen sähköinen arviointilomake infektiotorjuntaohjeiden toteutumisen arviointiin)

4.3.9 Työkalu: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan tarkistuslista ostopalveluhankintoihin. Julkaistu 2024. (Alkuperäinen nimi: Hankintasopimusten infektiotorjunnan ohje/tarkistuslista)