Siirry sisältöön

Kärki 1: Yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa

1.1.5 Mallikuvaus asiakas- ja potilasraatien ja -paneelien käytöstä ja toiminnan vuosikellosta valmistuu 2023.

1.1.6 Osallisuuden kehittämisen ja arvioinnin mallisuunnitelma valmistuu 2023.

1.1.7 Osallisuuden minimikriteerit ja minimikriteerien tarkistuslista valmistuvat 2024.

1.1.8 Malli asiakkaiden ja potilaiden ja läheisten haitta- ja vaaratapahtumailmoitusten käytöstä ja seuraamisesta omavalvontamenettelyssä valmistuu 2024.

1.1.9 Tarkistuslista asiakkaan ja potilaan osallistamisen varmistamiseksi valmistuu 2023.

1.1.10 Kuvaus osallisuuden vahvistamisesta haavoittuvassa asemassa oleville asiakkaille ja potilaille valmistuu 2023.

1.1.12 Kuvaus koulutuksen sisällöstä ja osaamistavoitteista osallisuuden lisäämiseksi valmistuu 2023.

1.2 Kansallinen toimintamalli sosiaalihuollon palvelujen haittatapahtumien ja vaaratapahtumien ilmoitusmenettelyistä ja opas niiden käsittelystä sosiaalihuollossa valmistuu 2024 mennessä.

1.2.6 Yhtenevät asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit valmistuvat 2023.

1.2.7 Kuvaus yhteistyötä vahvistavista malleista ja tiedonkulun varmistamisen tarkistuslista yhteisten asiakkaiden palvelu- ja hoitopoluilla sekä kotiin annettavissa palveluissa valmistuvat 2023.

1.2.8 Prosessikuvaus haittatapahtumien ja epäkohtien moniammatilliseen käsittelyyn valmistuu 2024.

1.2.10 Kuvaus asiakkaiden ja läheisten kokemus- ja turvallisuusmittareista sosiaalihuollossa valmistuu 2023 sekä vaaratapahtumien raportoinnista sosiaalihuollosta valmistuu 2024.

1.2.11 Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen julkaistu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4

1.3 Määritelmä ja kuvaus kansallisesti yhtenäisestä tavasta kerätä asiakkailta ja potilailta sekä heidän läheisiltään kokemuksia palveluista ja niiden turvallisuudesta valmistuu 2024 mennessä.

1.3.6 Mallikuvaus kansallisesta ohjeesta sekä ostopalvelusopimussisällöistä valmistuu 2024. Tarkistuslista (check-lista) sopimusten/sopimusohjauksen tueksi yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa julkaistu. Sopimusohjaus – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Kärki 2: Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset

2.1.5 Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtamisen, mittaamisen ja jatkuvan parantamisen koulutusmalli valmistuu 2023.

2.1.6 Yhtenäiset menettelyt ja yleiset kriteerit turvallisuusosaamisen varmistamisesta valmistuvat 2023.

2.1.7 Yhtenäiset laitteiden turvallisen käytön ja lääkehoidon osaamisen varmistamisen kriteerit ja osaamisnäyttöjen toimintamallit valmistuvat 2023.

Osaamisnäyttöjen tapauspankki avataan 2024.

2.1.9 Turvallisuusosaamisen arviointikriteerit työn vaativuuden arviointia varten valmistuvat 2023.

2.1.10 Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkkokurssien kartoitus valmistuu 2023.

2.1.11 Perehdytysohjelman tarkistuslista valmistuu 2023.

2.2.10 Koulutuskokonaisuus Second victim -teemasta valmistuu 2024.

2.3.4 Johtajien ja esihenkilöiden turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja turvallisuuskulttuurin edistämisen perehdytysmalli valmistuu 2023.

2.3.5 Minimivaatimukset palveluyksiköiden tuottaman raportin sisällöksi vaara- ja haittatapahtumista valmistuvat 2023.

Johtamisen rakenteet asiakas- ja potilasturvallisuuden ja valvonnan menettelyjen kannalta -kuvaus julkaistu. Johtamisen rakenteet – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Kärki 3: Turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa

3.1 Omavalvontaohjelman malli julkaistu. Omavalvontaohjelma – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

3.1.6 Strategian seuranta- ja arviointisuunnitelma valmistuu 2023.

Tarkistuslistaindikaattorit valmistuvat 2023.

Kuuman linjan indikaattorit valmistuvat 2023.

3.2.5 Tarkistuslista etä- ja digipalvelujen laatu- ja turvallisuusvaatimusten varmistamiseksi ostopalveluissa on julkaistu. Tarkistuslista-eta-ja-digipalveluiden-hankinta-ja-ulkoistamissopimuksiin-1.pdf

3.2.6 Etä- ja digipalvelujen riskienarviointimalli valmistuu 2023.

3.2.7 Etä- ja digipalvelujen turvallisuuspoikkeamatiedon keräämisen menettelykuvaus (toimintamalli ja raportointisisällöt) valmistuu 2023.

3.2.8 Toimintamalli haavoittuvien ryhmien etä- ja digipalvelujen sekä fyysisten lähipalvelujen varmistamisesta valmistuu 2023.

3.2.9 Suositus yhtenäisistä raportointikäytännöistä etä- ja digipalvelujen turvallisuuspoikkeamille valmistuvat 2024.

3.2.11 Kuvaus etä- ja digipalvelujen antamisen koulutussisällöistä ja osaamiskriteereistä valmistuu 2023.

3.2.12 Selvitys digitaalisten palvelujen käytön asiakkaille ja potilaille tarjottavan koulutuksen nykytilasta valmistuu 2023.

Kuvaus digitaalisten palvelujen koulutuksen ja opastuksen toimintamallista valmistuu 2023.

3.3.4 Visuaalinen muutospolku -työkalu asiakas- ja potilasturvallisuuden johtamisen tueksi valmistuu 2024.

3.3.5 Turvallisuuspuntari -työkalu valmistuu 2024.

3.3.7 Henkilöstön turvallisuuskuva -pikamittari valmistuu 2023.

3.3.10 Turvallisuuskulttuuria tukevan perehdytysohjelman malli valmistuu 2023.

Kärki 4: Parannamme olemassa olevaa

4.1.5 Kuvaus lääkitysturvallisuuden toimintamallista valmistuu 2023.

4.1.9 Listaus lääkitysturvallisuuden mittareista valmistuu 2025.

4.2 Opas lääkinnällisten laitteiden turvalliseen käyttöön sis. osaamiskriteerit, valmistuu 2023.

4.2.7 Opas laiteturvallisuus-suunnitelman laatimiseen valmistuu 2024.

4.2.10 Koulutusmateriaalia laitteiden vaaratilanteista ja ilmoittamisesta valmistuu 2023.

4.2.11 Laitevastuuhenkilön toimenkuva laaditaan osana Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö -opasta 2023.

4.2.13 Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö -oppaasta tuotetaan koulutusmateriaalia 2023 alkaen.

4.2.15 Kansalaisen vaaratilanneilmoitusmenettelyt kuvataan 2024.

4.3.6 Yhtenevät hoitoon liittyvien infektioiden seuranta- ja raportointimenettelyt valmistuvat 2023.

4.3.8 Infektiotorjunnan osaamistasot valmistuvat 2023.

Verkkomateriaali infektio-/hygieniayhdyshenkilöiden perehdytykseen valmistuu 2024.

4.3.9 Yhtenäinen arviointipohja infektiotorjuntaohjeille valmistuu 2023.

Yhtenäinen sähköinen arviointilomake infektiotorjuntaohjeiden toteutumisen arviointiin valmistuu 2025.

Hankintasopimusten infektiotorjunnan ohje / tarkistuslista valmistuu 2023.