Siirry sisältöön

Johdanto

Turvallisuus tarkoittaa kokonaisuudessaan sitä, että palvelut järjestetään, tuotetaan ja toteutetaan siten, että asiakkaan tai potilaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden parantaminen vaatii määrätietoista, aktiivista ja tavoitteellista johtamista. Turvallisuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Osaavan henkilökunnan riittävä määrä, toimiva tiedonkulku sekä yhteisesti sovitut käytännöt ovat turvallisen ja laadukkaan hoidon, hoivan ja palvelun edellytyksiä.

Tarvitaan suunnitelmallinen ja riittävä perehdytys

Perehdytykseen tulisi kuulua turvallisen toiminnan edellyttämän työskentelyn ydin: miten työntekijä työskennellessään juuri tietyssä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä osaisi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja turvallisesti?

Suunnitelmallinen ja riittävä perehdytys uusiin työtehtäviin, uuteen työympäristöön sekä työpaikan laitteisiin ja tietojärjestelmiin on asiakas- ja potilasturvallisen työskentelyn edellytys. Lisäksi olisi tärkeää tuoda esiin, miten työntekijä itse voi osallistua turvallisuuden kehittämiseen ja varmistamiseen. Hyvän perehdytyksen avulla uusi työntekijä myös tuntee pääsevänsä nopeasti osaksi työyhteisöä.

Sijaisten, lomittajien, vuokratyöntekijöiden ja ulkoisten palvelutoimittajien käyttö työpaikoilla lisääntyy, samoin erilaisten muutosten määrä ja nopeus. Ne aiheuttavat työpaikkojen perehdyttämiselle jatkuvasti uusia vaatimuksia. Perehdyttämisvastuussa olevat tarvitsevat koulutusta ja valmennusta tehtäväänsä.

Perehdytysmalli koostuu tarkistuslistasta, tukimateriaalista ja muistilistasta

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmallin tavoitteena on varmistaa, että asiakas- ja potilasturvallisuus tulevat huomioiduiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yleisperehdytyksessä.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytyksen tarkistuslista (pdf) (word) on tarkoitettu käytännön työkaluksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköihin perehdytyksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Kaikkea ei ole välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista perehdyttää kaikille. Perehdyttäjä voi esihenkilön kanssa miettiä perehdytyksen sisältöä tehtävän luonteen ja keston kannalta soveltuvaksi.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytyksen tukimateriaali (word) sisältää lisätietoa perehdytettävistä asioista. Siihen voi tehdä organisaatiota tai yksikköä koskevia lisäyksiä. Tukimateriaalia voi käyttää esihenkilön / perehdyttäjän apuna ja sen voi kokonaan tai osittain antaa myös perehdytettävälle tutustuttavaksi.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmallin lähteinä ovat olleet:

  • Suomen Laki
  • Maailman terveysjärjestö WHO
  • Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys
  • Työturvallisuuskeskus
  • Työterveyslaitos
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Säteilyturvakeskus
  • Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen omat materiaalit

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytyksen muistilista (pdf)
Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytyksen muistilista (png)
Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytyksen muistilista (teksti, pdf)

————-

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmalli on laadittu STM:n Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelman strategiakärki 2:n ryhmien yhteistyönä.

Työkalu on ollut kommenttikierroksella strategiaryhmien lisäksi Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sosiaalipuolen asiantuntijoilla, työkalukokouksessa, koulutuksen ja osaamisen kehittämislinjassa sekä Asiakas- ja potilasturvallisuusverkostossa.

Työkalu on hyväksytty Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Asiantuntijaneuvostossa 3.3.2024.

Julkaistu: 25.3.2024

Julkaisija: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Lisätietoja: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus (noharm(a)ovph.fi)

Työkalun päivitystarve tarkistetaan vuosittain.