Siirry sisältöön

Määräaikaisia ja projektiluonteisia tehtäviä tarjolla.
Kysy lisää: palvelupäällikkö Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski(a)ovph.fi.

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi

Sini Eloranta
Erityisasiantuntija (ma)
Sairaanhoitaja, TtT, hoitotieteen ja gerontologisen hoitotieteen dosentti

Eloranta toimii keskuksen kouluttamisen ja osaamisen kehittämislinjassa. Hän toimii myös yliopettajana Turun ammattikorkeakoulussa.

Tanja Eriksson
(opintovapaalla 1.6.2023-31.5.2024)
Koulutusylilääkäri
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri  
p. 040 611 7571 

Tuon keskukseen perusterveydenhuollon näkökulmaa. Tehtäviini kuuluu lääkäreiden perus- ja jatkokoulutuksen kehittäminen. 

Toimin koulutusylilääkärinä myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä, jossa päätehtävämme on kehittää terveyskeskuksen lääkäreiden ammatillista jatkokoulutusta kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta.

Minna Halinen
Koulutusylilääkäri (ma)
Yleislääketieteen erikoislääkäri ja erikoislääkärikouluttaja

Toimin yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoisaloilla yhteispäivystyksessä sekä potilasturvallisuuden asiantuntijana ja kouluttajana Potilasvakuutuskeskuksessa ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa. Teen tutkimusta päivystysten potilasturvallisuudesta.

Tuija Ikonen
Johtaja, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri
p. 040 579 5482

Vastaan keskuksen toiminnasta ja taloudesta sekä toimin henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Lisäksi tehtäviini kuuluu koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen sekä kansainvälisiä asioita. Toimin myös Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärinä. 

Tuija Ikosen professoriluento 

Merja Jutila
Suunnittelija (ma)
Sairaanhoitaja YAMK, väitöskirjatutkija
p. 040 182 8750

Vastaan keskuksessa laiteturvallisuuden kehittämisestä. Työskentelen lisäksi Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla instrumentoivana sairaanhoitajana, joten leikkaushoidon turvallisuus on erityisen lähellä sydäntäni. 

Jaana Kalliokoski
Palvelupäällikkö
TtM, erikoissairaanhoitaja, väitöskirjatutkija
p. 040 542 4803

Toimin yhteyshenkilönä potilas- ja asiakasturvallisuusasioissa vastaten mm. No Harm Bothnia -seminaarien järjestämisestä. Toimin myös fasilitaattorina kotiin annettavien palveluiden kehittämisessä. Kansallisesti tehtäviini kuuluu mm. hyvinvointialueille suunnatun asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman valmistelu.

Ulla Kalliokoski
Viestintäsuunnittelija
KTM
p. 040 624 1295

Kehitän ja toteutan keskuksen viestintää. Tehtäviini kuuluu mm. keskuksen uutiskirjeen ja NO HARM -lehden toimittaminen ja julkaisu. Kirjoitan myös mediatiedotteita, kerron ajankohtaisista asioista keskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä olen mukana tapahtumien järjestämisessä.

Liisa Karhe
Erikoissuunnittelija (ma)
TtT, erikoissairaanhoitaja
p. 040 502 8501

Tehtäväni on edistää Asiakas-ja potilasturvallisuuskeskuksen strategia- ja asiantuntijaryhmissä kehitettyjen työkalujen, tarkistuslistojen, mallien ja tuotettujen raporttien ym. tuotteiden valmistumista sekä koordinoida viimeistelyprosessia. Lisäksi osallistun strategiaryhmien kyselyjen laadintaan, analysointiin ja raportointiin. Toimin myös jatkossa strategiaryhmän fasilitaattorina sekä osallistun ryhmän jäsenenä strategian tavoitteiden edistämiseen, jotka liittyvät turvallisuutta parantavaan aktiiviseen johtamiseen. Minulla on taustalla pitkä työkokemus tehosairaanhoitajana sekä hoitotyön johtamistehtävistä. Olen toiminut viimeksi Suomen Sairaanhoitajissa asiantuntijana yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja tutkimustoiminnan alueella.

Liisa Keikkonen
Suunnittelija (ma)
TtM, sairaanhoitaja AMK
p. 040 549 7569

Tehtäväni on suunnitella ja kehittää yhdessä työryhmän kanssa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian itsearviointityökalua. Minulla on takana pitkä työura sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta on yksi kiinnostuksen kohteeni.

Saara Ketola
Koulutusylilääkäri (ma)
LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Ketola työskentelee erityisesti hyvinvointialueyhteistyössä sekä strategiaryhmässä 2.1 (Varmistamme turvallisuusosaamisen ja sen lisääntymisen läpi työuran). Työn pääpaino on yhteistyössä lääketieteellisten tiedekuntien kanssa.

Sanna Kiili
Suunnittelija (ma)
HTM, sairaanhoitaja AMK
p. 040 353 6708

Työtehtäviini kuuluu Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelman viimeistely- ja visualisointityöt sekä strategiatyöstä viestiminen. Toimin fasilitaattorina moniammatillisessa ryhmässä, jonka työ painottuu asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseen kehittämällä työhyvinvointia. Toimin lisäksi sairaanhoitajana Vaasan yhteispäivystyksessä.

Satu Koskela
Johtava asiantuntija (ma)
VTM, EMBA, laillistettu sosiaalityöntekijä
p. 040 513 9429

Tehtäväni on edistää asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Toimivalla yhteistyömallilla ja tuella huolehdimme asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun kansallisen koordinaation toteutumisesta uudessa rakenteessa.

Luon myös edellytyksiä hyvinvointialueiden keskinäiselle vuoropuhelulle asiakas- ja potilasturvallisuuden ja omavalvonnan menettelyistä. Välitän tietoa kehittämishankkeiden tuloksista ja tunnistan uusia kehittämistarpeita.

Taustani on kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja valtion alue- ja keskushallinnon kokonaisvastuullisista johtamistehtävistä.

Marianne Kuusisto
Lääkitysturvallisuuskoordinaattori
Farmaseutti, FM, väitöskirjatutkija
p. 040 579 9520

Kehitän lääkitysturvallisuutta ja edistän lääkkeiden turvallista käyttöä kansallisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. lisäämällä tietoisuutta lääkitysturvallisuusasioista ja vahvistamalla lääkitysturvallisuuskulttuuria.

Minna Laukkavirta
Koulutusylilääkäri (ma)
LT, verisuonikirurgian erikoislääkäri
p. 040 199 6113.

Osallistun potilasturvallisuuskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäviini kuuluu lisäksi koulutuksen kehittäminen. Toimin myös verisuonikirurgina Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa. Kirurginen potilasturvallisuus on erityisen lähellä sydäntäni.


Tarja Pajunen
Erityisasiantuntija
Sairaanhoitaja
p. 040 182 0904

Tehtäväni on edistää asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta sekä tehdä yhteistyötä järjestöjen ja verkostojen kanssa. Olen mukana muun muassa kansallisessa Lääkeinformaatioverkostossa, jossa tuon esiin erityisesti lääkkeen käyttäjän näkökulmaa ja osallisuutta turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Olen lisäksi mukana jalkauttamassa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa sekä asiakkaan ja potilaan tunnistamisen varmistamista.

Anna Pölönen
Erikoissuunnittelija
Terveydenhoitaja YAMK

Olen mukana kehittämässä asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian itsearviointityökalua. Minulla on vuosien kokemus hoitotyöstä ja olen työskennellyt erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisprojekteissa.

Auvo Rauhala
Tutkimusylilääkäri (ma)
FT, LT, sisätautien erikoislääkäri, terveydenhuollon tietojohtamisen dosentti
p. 050 567 9623

Edistän ja teen potilas- ja asiakasturvallisuuden tieteellistä tutkimusta. Olen yksi tasomittauslinjan vetäjistä ja osallistun kehittämishankkeisiin.

Toimin myös puheenjohtajana Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY:ssä ja Lääkäriliiton Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyystoimikunnassa sekä työelämäprofessorina Åbo Akademissa.

Merja Sahlström
Erikoissuunnittelija (ma)
TtT, sairaanhoitaja, ammatillisten aineiden opettaja
p. 040 193 6920

Tehtäväni on edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittareiden ja indikaattoreiden kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Olen mukana Prima Botnia -hankkeessa kehittämässä haavoittuvien ryhmien kokonaisturvallisuusmittareita ja toimin puheenjohtajana Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tasomittauslinjassa.

Toimin asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian strategiaryhmän fasilitaattorina sekä kehitän työryhmän jäsenenä strategian itsearviointityökalua. Olen mukana vakavien vaaratapahtumien tutkintaoppaan päivittämisen työryhmässä ja toimin THL:ssä Palveluintegraation mittaaminen (Scirocco) -hankkeessa vierailevana tutkijana.

Riika Saurio
Suunnittelija (ma)
DI (sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto), kone- ja tuotantotekniikan insinööri, sairaanhoitaja, väitöskirjatutkija
p. 040 756 2924

Työskentelen keskuksessa osa-aikaisesti vastaten oppimisympäristön kehittämisestä. Päätyökseni toimin nuorempana tutkijana Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT).

Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä
Erikoissosiaalityöntekijä, hyvinvointipalvelut
p. 040 611 6979

Tehtäväni on edistää asiakas- ja potilasturvallisuustyössä sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden kehittämistä yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Taustallani on pitkä työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja projektitehtävistä sosiaalialan osaamiskeskuksessa, kunnallisissa työikäisten sosiaalipalveluissa sekä terveydenhuollon sosiaalityössä.

Hanna Toiviainen
Ohjelmapäällikkö (ma)
FT (kansanterveys), YTM
p. 040 4855 493

Vastaan kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 toimeenpanotehtävien suunnittelusta ja läpiviemisestä, valtakunnallisessa yhteistyössä tehtävän kehittämistyön suunnittelusta ja koordinoinnista, tulosten seurannasta ja arvioinnista sekä tapahtumien järjestämisestä. Osallistun myös strategiaviestinnän suunnitteluun. Lisäksi toimin esittelijänä ja asiantuntijana strategian toimeenpanoa ohjaavissa toimielimissä.