Siirry sisältöön

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tanja Eriksson
Koulutusylilääkäri
Yleislääketieteen erikoislääkäri  
p. 040 611 7571 

Tuon keskukseen perusterveydenhuollon näkökulmaa. Tehtäviini kuuluu lääkäreiden perus- ja jatkokoulutuksen kehittäminen. 

Toimin koulutusylilääkärinä myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä, jossa päätehtävämme on kehittää terveyskeskuksen lääkäreiden ammatillista jatkokoulutusta kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta.

Hannes Friberg
Suunnittelija
Ensihoitaja AMK
p. 040 188 4097

Tehtäviini kuuluu mm. osaamisen ja pätevyyksien hallinnan kehittäminen akuuttiprosessissa. Päätoimisesti työskentelen ensihoitajana Pietarsaaressa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella.

Minna Halinen
Koulutusylilääkäri (vs)
Yleislääketieteen erikoislääkäri ja erikoislääkärikouluttaja
Sähköposti

Toimin yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoisaloilla yhteispäivystyksessä sekä potilasturvallisuuden asiantuntijana ja kouluttajana Potilasvakuutuskeskuksessa ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa. Teen tutkimusta päivystysten potilasturvallisuudesta.

Tanja Hautala
Erikoissuunnittelija
FT (kasvatustiede), TtM, ammatillinen opinto-ohjaaja, Tampereen yliopisto
p. 040 194 8318

Toimin keskuksessa koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen erikoissuunnittelijana. Vastaan No Harm Experts -verkoston tapaamisten järjestämisestä ja toimin No Harm Bothnia -webinaarien yhteyshenkilönä.

Kehitän asiakas- ja potilasturvallisuuden opetusta ja koulutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osallistun myös projekteihin ja tutkimusprosesseihin, jotka liittyvät asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen.

Ota yhteyttä, jos haluat tehdä esimerkiksi opinnäytetyösi asiakas- ja potilasturvallisuudesta!

Tuija Ikonen
Johtaja, kehittämiskeskuksen johtaja, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
Terveydenhuollon erikoislääkäri, thorax- ja verisuonikirurgi
p. 040 579 5482

Vastaan keskuksen toiminnasta ja taloudesta sekä toimin henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Lisäksi tehtäviini kuuluu koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen sekä kansainvälisiä asioita. Toimin myös Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärinä. 

Tuija Ikosen professoriluento 

Merja Jutila
Suunnittelija
Sairaanhoitaja YAMK
p. 040 182 8750

Vastaan keskuksessa laiteturvallisuuden kehittämisestä. Työskentelen lisäksi Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla instrumentoivana sairaanhoitajana, joten leikkaushoidon turvallisuus on erityisen lähellä sydäntäni. 

Jaana Kalliokoski
Palvelupäällikkö
TtM, sairaanhoitaja
p. 040 542 4803

Toimin yhteyshenkilönä potilas- ja asiakasturvallisuusasioissa vastaten mm. No Harm Bothnia -seminaarien järjestämisestä. Toimin myös fasilitaattorina kotiin annettavien palveluiden kehittämisessä. Kansallisesti tehtäviini kuuluu mm. hyvinvointialueille suunnatun asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman valmistelu.

Ulla Kalliokoski
Viestintäsuunnittelija
KTM
p. 040 624 1295

Kehitän ja toteutan keskuksen viestintää. Tehtäviini kuuluu mm. keskuksen uutiskirjeen ja NO HARM -lehden toimittaminen ja lähettäminen tilaajilleen. Kirjoitan myös mediatiedotteita, kerron ajankohtaisista asioista keskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä olen mukana tapahtumien järjestämisessä.

Sanna Kiili
Suunnittelija
HTM, sairaanhoitaja AMK
p. 040 353 6708

Työtehtäviini kuuluu Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelman viimeistely- ja visualisointityöt sekä strategiatyöstä viestiminen. Toimin fasilitaattorina moniammatillisessa ryhmässä, jonka työ painottuu asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseen kehittämällä työhyvinvointia. Toimin lisäksi sairaanhoitajana Vaasan yhteispäivystyksessä.

Marianne Kuusisto
Lääkitysturvallisuuskoordinaattori
Farmaseutti, FM, tohtorikoulutettava
p. 040 579 9520

Kehitän lääkitysturvallisuutta ja edistän lääkkeiden turvallista käyttöä kansallisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. lisäämällä tietoisuutta lääkitysturvallisuusasioista ja vahvistamalla lääkitysturvallisuuskulttuuria.

Minna Laukkavirta
Koulutusylilääkäri (vs)
Verisuonikirurgian erikoislääkäri, LT
p. 0401996113.

Osallistun potilasturvallisuuskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäviini kuuluu lisäksi koulutuksen kehittäminen. Toimin myös verisuonikirurgina Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa. Kirurginen potilasturvallisuus on erityisen lähellä sydäntäni.


Tarja Pajunen (opintovapaalla 1.1.-28.2.2023))
Erityisasiantuntija
Sairaanhoitaja
p. 040 182 0904

Tehtäväni on edistää asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta sekä tehdä yhteistyötä järjestöjen ja verkostojen kanssa. Olen mukana muun muassa kansallisessa Lääkeinformaatioverkostossa, jossa tuon esiin erityisesti lääkkeen käyttäjän näkökulmaa ja osallisuutta turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Olen lisäksi mukana jalkauttamassa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa sekä asiakkaan ja potilaan tunnistamisen varmistamista.

Mari Plukka
Laatujohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Sairaanhoitaja YAMK, väitöskirjatutkija, Åbo Akademi
p. 040 668 2212

Toimin kehittämiskeskuksessa osaamisen varmistamisen kehittämislinjan puheenjohtajana. Työssäni laatujohtajana koordinoin yhteistyötä keskuksen ja Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden turvallisuuden kehittämisessä. Olen myös mukana useissa kansallisissa turvallisuus- ja laatutyöryhmissä.

Auvo Rauhala
Tutkimusylilääkäri
Sisätautien erikoislääkäri, FT, terveydenhuollon tietojohtamisen dosentti
p. 050 567 9623

Edistän ja teen potilas- ja asiakasturvallisuuden tieteellistä tutkimusta. Olen yksi tasomittauslinjan vetäjistä ja osallistun kehittämishankkeisiin.

Toimin myös puheenjohtajana Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY:ssä ja Lääkäriliiton Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyystoimikunnassa sekä työelämäprofessorina Åbo Akademissa.

Merja Sahlström
Erikoissuunnittelija
TtT, sairaanhoitaja, ammatillisten aineiden opettaja
p. 040 193 6920

Tehtäväni on edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittareiden ja indikaattoreiden kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Olen mukana Prima Botnia -hankkeessa kehittämässä haavoittuvien ryhmien kokonaisturvallisuusmittareita ja toimin puheenjohtajana Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tasomittauslinjassa.

Toimin asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian strategiaryhmän fasilitaattorina sekä kehitän työryhmän jäsenenä strategian itsearviointityökalua. Olen mukana vakavien vaaratapahtumien tutkintaoppaan päivittämisen työryhmässä ja toimin THL:ssä Palveluintegraation mittaaminen (Scirocco) -hankkeessa vierailevana tutkijana.

Susanne Salmela
Tutkimus- ja kehittämisylihoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Erikoislaboratoriohoitaja, TtT
p. 044 323 2402

Olen mukana erilaisissa työryhmissä. Olen mukana mm. No Harm Bothnia -seminaarien suunnittelussa sekä osallistuin asiakas- ja potilasturvallisuuden verkkokurssin (3 op) kehittämiseen yhdessä eri oppilaitosten kanssa.

Tutkimus- ja kehittämisylihoitajana tehtäviini kuuluu mm. hoitotyön sensitiivisten mittareiden käytön aktivointi sekä benchmarking-materiaalin kerääminen hoitotyön vertaiskehittämishankkeessa (HoiVerKe).

Hanna Toiviainen
Ohjelmapäällikkö
FT (kansanterveys), YTM
p. 040 4855 493

Vastaan kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 toimeenpanotehtävien suunnittelusta ja läpiviemisestä, valtakunnallisessa yhteistyössä tehtävän kehittämistyön suunnittelusta ja koordinoinnista, tulosten seurannasta ja arvioinnista sekä tapahtumien järjestämisestä. Osallistun myös strategiaviestinnän suunnitteluun. Lisäksi toimin esittelijänä ja asiantuntijana strategian toimeenpanoa ohjaavissa toimielimissä.

Olen aiemmin toiminut viidessä tehtävässä Valvirassa sekä sen edeltäjässä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa (2008-2022), viimeisimmäksi viraston suunnittelupäällikkönä. Olen toiminut myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva, luvat -vastuualueen johtajana (2018-2020), Suomen Kuluttajaliitossa kehittämispäällikkönä (2007-2008) ja yli kymmenen vuotta tutkijana mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edeltäjässä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesissa.

Maria Virkki
Johtava asiantuntija
LT, lasten- ja infektiosairauksien erikoislääkäri, EMBA
p. 040 184 0714 / 044 719 5500

Toimin HYKS-ERVA-alueen potilasturvallisuuslähettiläänä ja johdan ERVA-alueiden potilasturvallisuuslähettiläiden koordinaatiotyöryhmän puheenjohtajana potilas- ja asiakasturvallisuuden alueelliseen vertailuun ja kehittämiseen kehitetyn kansallisen mittariston jalkautusta hyvinvointialueille.

Toimin kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 toimeenpanon suunnittelussa ja eri yhteistyöryhmissä.

Päävirkani on Päijät-Sotessa, jossa toimin laatu- ja potilasturvallisuusylilääkärinä. Olen HYKS-ERVA-alueen Menetelmien arviointityöryhmän pj ja Sotevirtuaalikirjasto Oy:n hallituksen jäsen. Toimin myös STM:n nimittämänä Valviran ammattihenkilöiden valvontalautakunnan varsinaisena lääketieteellisenä jäsenenä.