Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on tuottanut excel-pohjaisen itsearviointityökalun kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toteuttamisen seurantaan ja arviointiin. Työkalu noudattaa strategian ja sen toimenpideohjelman sisältöä.

Itsearviointityökalu on tarkoitettu hyvinvointialueiden käyttöön. Siihen on listattu ne tehtävät, joiden vastuutahona toimenpideohjelmassa on mainittu hyvinvointialue tai palveluyksikkö.

Työkalusta on kehitetty toinen versio, jota voivat käyttää esimerkiksi yksityiset organisaatiot ja eri työyksiköt. Lisätietoa siitä tulee pian.

Työkalun ensimmäisessä osassa arvioidaan tehtävien toteutuminen. Arvioinnin perusteella muodostuu hyvinvointialueen tilannekuva strategian toimeenpanoon liittyvistä vahvuuksista ja kehitystarpeista.

Työkalun toinen osa, kehityssuunnitelmaosa, mahdollistaa keskeneräisten tehtävien priorisoinnin sekä asiakas- ja potilasturvallisuustyön suunnittelemisen ja aikataulutuksen.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus hyödyntää itsearviointien tuottamaa tietoa kansallisessa vuosiraportissa ja WHO:n raportissa.

Itsearviointyökalun voi pyytää osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

Toimenpideohjelman suhde säädöksiin

Hyvinvointialueet ovat toivoneet, että strategian tavoitteista johdetut toimenpiteet ja tehtävät luokiteltaisiin lakisääteisiin ja ei-lakisääteisiin, jotta niiden toteuttamista voitaisiin vielä paremmin priorisoida.

Itsearviointityökalussa on merkitty §-symbolilla ne toimenpiteet, joiden taustalla on vahvaa lakiperustaa. Tällöin toimenpide voidaan tulkita ainakin jossain määrin lakisääteiseksi, vaikka sitä ei olisi kirjoitettu tarkkaan lainsäädännön sanamuodoin. Taustalla voi olla yksi säädös tai useampia säädöksiä, joita toimenpiteellä toimeenpannaan. Taulukossa on esitetty niistä keskeisimpiä.

Taulukossa on merkitty lain toteutumista edistäviksi (LTE) ne toimenpiteet, joita ei voida suoraan tulkita lakisääteisiksi, mutta joiden avulla voidaan kuitenkin edistää lainsäädännön tavoitteiden toteutumista tai myötävaikuttaa niihin.

Taulukossa on merkitty suositukseksi (S) ne toimenpiteet, jotka on katsottava suositusluonteisiksi. Taustalta voidaan tunnistaa toimenpiteeseen liittyvää lainsäädäntöä.

Ruotsinkieliset versiot löytyvät Finlexistä lain ja pykälän numeroinnin perusteella.