Siirry sisältöön

Lataa infograafi tästä (png, 22.5.2023).

Lapset ja nuoret haluavat olla mukana itseään koskevissa päätöksissä

Lasten ja nuorten osallisuutta tulee vahvistaa ja sille pitää löytää tilaa arjessa. Lapselta tai nuorelta kysytään: Mikä sinulle on tärkeää?  

Osallisuus parantaa palvelun laatua ja tuloksia. Sosiaalihuollon palveluissa vastuu lapsen ja nuoren osallisuudesta on ammattilaisella.

Mitä lasten ja nuorten osallisuus on?

 • Kokemus mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämään ja kokemus joukkoon kuulumisesta.
 • Päätösvaltaa omassa elämässä, vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisissa asioissa ja vastavuoroisuutta sosiaalisissa suhteissa.
 • Mahdollisuutta saada itseä koskevista asioista ja palveluista riittävästi ymmärrettävää tietoa.

Miksi osallisuus on tärkeää?

 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrittää, että alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.
 • Lapsella tai nuorella on oikeus tulla kuulluksi yksilönä häntä koskevissa asioissa.
 • Lapsen turvallisuuden tunnetta vahvistaa tieto siitä, että lapsen huoltaja hyväksyy lapsen oman mielipiteen selvittämisen.
 • Lapsen tai nuoren kunnioittamista on myös hyväksyä hänen vaitiolonsa tai kieltäytymisensä osallistua.

Miten lasten ja nuorten osallisuutta edistetään palveluissa?

Varmistetaan, että

 • lapsella tai nuorella on turvallinen olla
 • lapsi tai nuori tulee huomatuksi, nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään
 • lapsen tai nuoren omaa ilmaisutapaa kunnioitetaan ja tarvittaessa tuetaan
 • lapsen tai nuoren kieleen ja kulttuuriin liittyvät tarpeet huomioidaan
 • lapsen tai nuoren erityistarpeet huomioidaan
 • lapsen tai nuoren yksityisyyttä kunnioitetaan
 • lapsen tai nuoren itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ikä- ja kehitystaso huomioiden
 • lapselle tai nuorelle kerrotaan ratkaisuista ja ne perustellaan myös silloin, kun tilanteessa ei voida toimia hänen toivomallaan tavalla.

Varmistetaan, että ammattilaisilla on

 • tietoa ja osaamista lapsen, nuoren ja huoltajien osallisuuden periaatteista
 • tietoa lapsen edun periaatteen soveltamisesta päätöksenteossa vastuullisesti ja eettisesti
 • toimintatavat, joilla lasten ja nuorten osallisuus toteutuvat
 • käytettävissä erilaisia menetelmiä ja osallisuustyökaluja lasten ja nuorten palveluissa.