Siirry sisältöön
1/2024, Koulutus ja osaaminen

Potilasturvallisuuden osaamisen ja taitojen viitekehys pohjoismaisena yhteistyönä

Meneillään on Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama projekti, jossa on tarkoituksena luoda yhteispohjoismainen viitekehys potilasturvallisuuden osaamisesta, tiedoista ja taidoista.

Projekti käynnistettiin syksyllä 2023. Tavoitteena on syyskuuhun 2024 mennessä julkaista dokumentti, jota voidaan käyttää kaikissa Pohjoismaissa apuna ja ohjeistuksena perus- ja jatkokoulutussisältöjen suunnittelussa.

Pohjoismaat yhdessä

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on päävastuussa hankkeesta. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on mukana hankkeen käytännön toteutuksessa.

Johtoryhmässä on mukana edustajia kaikista Pohjoismaista. Projektiryhmässä mukana ovat Ruotsi, Norja ja Suomi.

Projektin eteneminen

Työ alkoi kirjallisuuskatsauksella. Aiheiksi valittiin

 • systeemiajattelu
 • inhimilliset tekijät
 • turvallisuuskulttuuri
 • resilienssi
 • potilaan ja perheen osallistaminen
 • digi- ja etäpalvelut
 • siirtovaiheet ja hoidon jatkuvuus
 • mielenterveys
 • potilasturvallisuuden parantaminen
 • potilasturvallisuuden opettaminen ja oppiminen.

Kansainvälisistä curriculumeista läpikäytäviksi valittiin

 • NHS Iso-Britannia ja Skotlanti
 • Kanada
 • Hollanti
 • Australia.

Suomen, Ruotsin ja Norjan nykytilan kartoituksen kysymyksenasetteluna on ollut seuraavat asiat:

 • Miten potilasturvallisuuden koulutusta hallinnoidaan ja säädellään valtiollisesti?
 • Miten WHO curriculum on otettu mukaan kansalliseen strategiaan?
 • Mitkä ovat kansalliset sote-alan oppimistavoitteet tällä hetkellä?

Projektissa käydään läpi myös mm. potilasturvallisuuden terminologiaa. Suomessa puhumme asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksesta, vaikka muissa Pohjoismaissa asiakasturvallisuus ei olekaan tässä mukana.

Tavoitteena on yhtenäistää osaamisvaatimuksia ja koulutusta

Projektissa luodaan yhteispohjoismainen potilasturvallisuuden kompetenssilista ja viitekehys. Näin pyritään varmistamaan parempi osaaminen ja turvallinen hoito myös sote-henkilöstön siirtyessä maasta toiseen.

Yhteistyössä voidaan jatkossa miettiä esim. sähköistä itsearviointityökalua, jonka avulla voidaan arvioida terveydenhuollon koulutuksen sisältöä potilasturvallisuuden osalta. Myös yhteistä koulutusmateriaalia voidaan mahdollisesti laatia.

Suomi ja potilasturvallisuus

Suomen potilasturvallisuusstrategia pohjautuu WHO:n potilasturvallisuuden osa-alueisiin. Se ohjaa Suomessa myös sote-ammattilaisten potilasturvallisuuskoulutusta.

Turvallisuutta edistävät toimet ehkäisevät järjestelmään liittyviä virheitä ja tukevat ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä työnsä laadukkaasti.

Turvalliset hoidot ja palvelut ovat näyttöön perustuvia ja vaikuttavia. Ne toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Turvallisuuteen katsotaan kuuluvaksi myös tilojen, laitteiden, tietojärjestelmien, tarvikkeiden ja lääkkeiden asianmukainen ja turvallinen käyttö sekä toimiva tiedonkulku.

Pohjoismaat ja potilasturvallisuus

Suomi ja muut Pohjoismaat eivät ole WHO:n keskitason jäsenmaita. Pohjoismaat ovat keskenään varsin vertailukelpoisia. Sosiaali- ja terveydenhuolto on julkisesti rahoitettua. Teknologian taso on korkea.

Järjestelmät ja palvelut ovat enenevästi digitalisoituja. Tämä tuo mukanaan myös uusia haasteita. On huomioitava kyber- ja dataturvallisuuteen liittyvät riskit. Ikääntyvien ja muiden haavoittuvien ryhmien palvelut pitäisi pystyä mahdollistamaan.

Lue seuraavaksi:
1/2024, Pääkirjoitus
Tiukentuva talous ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta

Alkuvuonna ruotsalaisessa Dagens Medicin -lehdessä oli asiantuntijakirjoitus, jonka otsikko vapaasti käännettynä kuului: ”Terveydenhuollon tiukentuva talous ei saa vaarantaa potilaiden turvallisuutta”. Kirjoituksessa kuvataan esimerkkejä sellaisista naapurimaassa tehdyistä päätöksistä, jotka voivat lisätä potilasturvallisuusriskejä.

1/2024, Johdon tuki
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano hyvässä vauhdissa

Olemme taas askeleen lähempänä tavoitetta, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026.