Siirry sisältöön
1/2024, Koulutus ja osaaminen

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamiskeskukset ovat lähitulevaisuutta – verkoston rakentaminen on aloitettu

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamiskeskukset sijoittuvat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueille vahvistamaan alan kouluttajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten turvallisuusosaamista.

Osaamiskeskusten kehittäminen perustuu kansalliseen Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan. Tavoitteena on parantaa asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutusten ja opetuksen laatua.

Parhaaseen lopputulokseen päästään kansallisella yhteistyöllä

Osaamiskeskusten muodostamiseen tähtäävä työ on aloitettu vuoden 2023 lopulla Länsi-Suomen yhteistyöalueella.

Osaamiskeskusverkostojen rakentaminen alkaa pian Suomen kaikilla yhteistyöalueilla. Mukaan kehitystyöhön tarvitaan korkeakouluja, toisen asteen oppilaitoksia, hyvinvointialueita, kolmannen sektorin toimijoita ja asiantuntijajärjestöjä sekä muita sidosryhmiä. Kehitystyöhön tarvitaan myös iso joukko asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä toimivia ammattilaisia, suunnittelijoita, asiantuntijoita, johtajia, opettajia ja kehittäjiä.

Mitä osaamiskeskus ja osaamiskeskusverkosto ovat?

Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan verkostomaisesti toimiva osaamiskeskus Länsi-Suomen yhteistyöalueelle. Tämä tapahtuu Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johdolla hyvinvointialueiden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksen kehittämiseen sitoutuneiden yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kesken.

Kehitystyö etenee muille yhteistyöalueille, minkä tavoitteena on muodostaa viiden osaamiskeskuksen osaamiskeskusverkosto. Ajatuksena on, että osaamiskeskukset toimivat verkostomaisesti omalla alueellaan, mutta myös kansallisesti tiiviissä yhteistyössä.

Osaamiskeskukset voivat profiloitua oman alueensa tarpeiden, painotusten ja erikoisosaamisen asiantuntijakeskuksiksi. Ne voivat myös jakaa omaa osaamistaan muiden keskusten kanssa. Näin kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus edistää osaamiskeskusverkoston suunnittelua ja toimintaa kansallisesti. Tämä on tärkeä osa Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Keskus myös koordinoi Länsi-Suomen verkostoa.

Lisää laatua ja tehokkuutta

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaaminen ja sen ylläpitäminen kuuluvat jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijan ja ammattilaisen perustaitoihin.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden tiedot ja taidot lisäävät ammattilaisen työhyvinvointia sekä tukevat hänen kokemusta itsestään osaavana ammattilaisena. Ammattilaisen osaaminen on ensisijaista palvelussa ja hoidossa tapahtuvien virheiden ja haittojen ehkäisemisessä. Asiakas- ja potilasturvallisuusosaamista tulee systemaattisesti edistää peruskoulutuksessa ja ylläpitää perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa.

Osaamiskeskus ja osaamiskeskusverkosto pyrkii omalla toiminnallaan muun muassa monialaisesti ja -toimijaisesti

  • koordinoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään moniammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutustarjontaa
  • laatimaan suositukset ammattiryhmäkohtaisista asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamiskriteereistä.

Asiakas, potilas ja hänen läheisensä hyötyvät ammattilaisen osaamisesta mahdollisimman turvallisena kohtaamisena ja hoitona tai palveluna. Hyvinvointialueet sekä muut sote-organisaatiot saavat tukea turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja turvallisuustyöhön, mistä syntyy kustannussäästöjä ja laatua tekemiseen.

Suomessa eri sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaatioiden asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvät koulutussisällöt ja osaamisvaatimukset vaihtelevat organisaatioittain ja ammattiryhmien välillä. Asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevat jatkuvan oppimisen kokonaisuudet näyttäytyvät myös pirstaleisina, eikä kansallista yhtenäisyyttä ole tunnistettavissa.

Osaamiskeskusverkosto pyrkii toiminnallaan systematisoimaan asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutusta ja opetusta.

WHO:n opetussuunnitelma ja tavoiteohjelma yhteisenä alustana

Maailman terveysjärjestö WHO:n patient safety curriculum guide:n sisällöt tarjoavat yhteisen pohjan asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisen koulutussisällöille ja osaamisvaatimuksille.

WHO:n potilasturvallisuuden tavoiteohjelmassa 2021–2030 esitetään alueellisten jatkuvan oppimisen osaamiskeskusten muodostamista keinona edistää ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten systemaattista turvallisuuden perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Suomen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelmassa suositellaan osaamiskeskuksen perustamista jokaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle.

Lue seuraavaksi:
1/2024, Pääkirjoitus
Tiukentuva talous ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta

Alkuvuonna ruotsalaisessa Dagens Medicin -lehdessä oli asiantuntijakirjoitus, jonka otsikko vapaasti käännettynä kuului: ”Terveydenhuollon tiukentuva talous ei saa vaarantaa potilaiden turvallisuutta”. Kirjoituksessa kuvataan esimerkkejä sellaisista naapurimaassa tehdyistä päätöksistä, jotka voivat lisätä potilasturvallisuusriskejä.

1/2024, Johdon tuki
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano hyvässä vauhdissa

Olemme taas askeleen lähempänä tavoitetta, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026.