Siirry sisältöön

Palveluntuottajan on varmistettava, että työntekijöillä on lääkehoidon perusosaaminen, joka on riittävä ja vastaa työtehtäviä. Tarvittaessa on järjestettävä lisäkoulutusta, jonka perusteella varmistetaan työtehtävissä tarvittava osaaminen ennen kuin työtä voi tehdä itsenäisesti.

Organisaation lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan kaikkien ammattiryhmien

 • osaamisen varmistamisen menetelmät
 • lääkehoitoluvan myöntämisen perusteet ja käytänteet.

3.3.1 Lääkehoitoon koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa lääkehoitoa toteutetaan päivittäin, lääkehoitoa toteuttavat ensisijaisesti lääkehoitoon koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että jokaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon työyksikössä on nimettynä sairaanhoitaja, joka vastaa lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta1. Lisäksi jokaisessa työvuorossa tulee olla lääkehoidosta vastaava sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Turvallinen lääkehoito -opas2 ohjaa, mitä lääkehoidon tehtäviä eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmät voivat toteuttaa tutkintoon sisältyneen lääkehoidon koulutuksen perusteella osaamisen varmistamisen jälkeen. Myös osaamisen varmistaminen on kuvattu Turvallinen lääkehoito -oppaassa2.

Opas määrittelee, mitkä lääkehoidon tehtävät ovat

 • vaativia
 • erillistä täydennyskoulutusta vaativia
 • erillistä lupaa edellyttäviä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ylläpitää osaamistaan täydennyskoulutuksella1,3, ja työnantajan tulisi tarjota mahdollisuus tähän. Täydennyskoulutukset syventävät työntekijän perusopinnoissa ja työelämässä hankittua osaamista.

3.3.2 Lääkehoitoon kouluttamattomien osallistuminen lääkehoitoprosessiin

Lähtökohtana on, että muut kuin lääkehoitoon koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät osallistu lääkehoidon toteuttamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lääkehoitoon saattaa kuitenkin osallistua myös lääkehoitoon kouluttamattomia henkilöitä.

Valvira on linjannut, että tilanteissa, joissa työnantaja arvioi, että kouluttamattomien henkilöiden osallistuminen lääkehoitoon on yksikön toiminnan kannalta välttämätöntä, tulee huolehtia seuraavista asioista:

 • Heidät tulee kouluttaa lääkehoidon tehtäviin.
 • Heidän lääkehoidon osaamisensa tulee varmistaa.
 • Heillä tulee olla lääkärin myöntämä kirjallinen lääkehoitolupa4.

3.3.2.1 Tarvittavien koulutusten järjestäminen

Työnantajat voivat järjestää tarvittavia koulutuksia esimerkiksi yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Koulutusten tulee perustua kansallisiin ja alueellisesti tarkennettuihin suosituksiin.

Lääkehoidon teoriaosaamisen varmistamiseen käytetyt verkkokoulutukset ja -kurssit eivät ole riittäviä laajuudeltaan ja toteutustavaltaan eikä niitä tulisi käyttää ainoana koulutussisältönä lääkehoitoon kouluttamattomille ammattiryhmille.

3.3.2.2 Kuvaus osallistumisesta

Kuvaus lääkehoitoon kouluttamattomien ammattiryhmien osallistumisesta lääkehoidon toteuttamiseen on koottu Turvallinen lääkehoito -oppaan2, Valviran ja Fimean linjausten ja kannanottojen perusteella4,5. Lääkehoitoon kouluttamattomia työskentelee muun muassa iäkkäiden ja lasten sosiaalihuollon palveluissa.

Taulukossa 5 on kuvaus hyvästä menettelytavasta lääkehoitoon kouluttamattomien ammattiryhmien osallistumisesta lääkehoitoprosessiin.

3.3.2.3 Koulutuksen sisältö ja osaamisen varmistaminen

Osaamisen varmistamisen kokonaisuus muodostuu

 • perehdytyksestä
 • lisäkoulutuksesta
 • teoriaosaamisen varmistamisesta
 • käytännön osaamisen varmistamisesta ja lääkehoitoluvan myöntämisestä.

Perehdytys

Työnantaja vastaa aina lääkehoidon perehdytyksestä, jos työntekijä on uusi, vaihtaa työyksikköä tai on ollut pitkää poissa. Perehdytyksen toteutus ja dokumentointi kuvataan lääkehoitosuunnitelmassa.

Lisäkoulutukset

Lääkehoidon lisäkoulutuksen sisältö arvioidaan ja suunnitellaan työtehtävissä tarvittavan osaamisen ja toteutettavan lääkehoidon vaatimusten mukaan ottaen huomioon ammattiryhmän/työntekijän oikeudet toteuttaa lääkehoitoa.

Lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt voivat työskennellä erilaisissa sosiaalihuollon toimintaympäristöissä, kuten ympärivuorokautisessa ja yhteisöllisessä asumisessa, kotona asumista tukevissa palveluissa tai lastensuojelussa. Toimintaympäristöjen ja asiakkaiden erityispiirteet otetaan huomioon koulutuksen sisältöä suunnitellessa.

Lisäkoulutus on suositeltavaa toteuttaa vuorovaikutteisena lähiopetuksena tai lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä. Pelkkää verkkokoulutusta ei pidetä riittävänä.

Lääkehoitoon kouluttamattomien lisäkoulutuksen sisältöön kuuluvia tietoja on koottu taulukkoon 6. Sisältöesimerkki on laadittu siten, että osaaminen karttuisi yhtä toimintaympäristöä laajemmaksi. Tämän myötä työntekijä voi siirtyä toiseen yksikköön ilman uutta lisäkoulutustarvetta. Siirtymisen yhteydessä osaaminen on kuitenkin aina varmistettava.

Teoriaosaamisen varmistaminen

Teoriaosaamisen varmistaminen toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaan. Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään, mitä teoriaosaamiseen sisältyy. Siinä myös määritellään teoriaosaamisen laajuus ammattiryhmittäin sen mukaan, millaista lääkehoitoa kukin ammattiryhmä voi toteuttaa.

Käytännön osaamisen varmistaminen ja lääkeluvan myöntäminen

Käytännön osaamisen varmistaminen toteutetaan näyttöjen avulla lääkehoitosuunnitelman mukaan. Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään näyttökriteerit sekä näyttöjen lukumäärä. Näytöt annetaan niistä lääkehoidon tehtävistä, joita lupa koskee.

Perehdytyksen, tarvittavien teoriaopintojen ja näyttöjen jälkeen yksikön lääkäri tai organisaation nimeämä lääkäri myöntää lääkeluvan.

———
1 Finlex. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994. Saatavilla https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
2 Sosiaali- ja terveysministeriö. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y
3 Finlex. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817#L3
4 Valvira. Lääkehoidon toteuttaminen https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/laakehoidon-toteuttaminen
5 Turvallinen lääkehoito oppaan UKK-palsta (https://fimea.fi/kehittaminen_ja_hta/jarkeva-laakehoito/turvallinen-laakehoito)