Siirry sisältöön

Lääkehoitosuunnitelma on lääkehoitoa toteuttavien organisaatioiden tai palveluyksiköiden lakisääteinen laadunhallinta-asiakirja ja lääkitysturvallisuuden edistämisen työkalu, joka ohjaa organisaation tai työyksikön lääkehoitoprosessia.

Turvallinen lääkehoito -opas1 ohjaa lääkehoitosuunnitelmien laatimista.

Organisaation lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan henkilöstön lääkehoitoon liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Sen laatimiseen osallistuu kattavasti eri työntekijäryhmiä organisaation eri tasoilta ja toimintaympäristöistä.

3.2.1 Tarkistuslista lääkehoitosuunnitelman laatimiseen

Tarkistuslista lääkehoitosuunnitelman laatimiseen sisältää laadinta- ja hyväksymisprosessissa huomioitavat vaiheet. Siihen kuuluu myös valmistautumien suunnitelman käytäntöön viemiseen.

Taulukko 4. Tarkistuslista organisaation lääkehoitosuunnitelman laatimiseen (taulukko pdf-tiedostona)

3.2.2 Tarvittavat rakenteet ja prosessit

Lääkehoitoprosessia ohjataan säädöksin ja suosituksin. Lisäksi lääkehoitoon liittyy paljon yksityiskohtia, joista ei ole kansallista ohjausta. Siksi tarvitaan alueellisia linjauksia eri toimintaympäristöjen sekä työ- ja palveluyksiköiden lääkehoitosuunnitelmien laatimisen tueksi. Lisäksi tukea tarvitaan lääkehoitoprosessin suunnittelussa, ohjeistuksessa ja lääkehoidon osaamisen varmistamisessa kuntien vastuulla olevissa palveluissa, kuten varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

Käytännössä tarvitaan rakenteet ja prosessit vähintään kolmentasoisten lääkehoitosuunnitelmien ylläpitoon:

  1. palvelujenjärjestäjän organisaatiotasoinen ohjausasiakirja
  2. palveluja tuottavien tulos- tai toimialueiden linjaukset
  3. työ- ja toimintayksiköiden konkreettinen työtä ohjaava lääkehoitosuunnitelma.

3.2.3 Lääkehoitosuunnitelman laadunarviointilomake

Lääkehoidon turvallisuuden suunnittelu liittyy useiden eri toimijoiden tehtäviin hyvinvointialueella. Lääkehoitosuunnitelmien yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on kehitetty työkalu, Lääkehoitosuunnitelman laadunarviointilomake2.

Laadunarviointilomake perustuu Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksiin lääkitysturvallisuuden minimivaatimuksista. Se on tarkoitettu lääkehoitosuunnitelmien sisällön kattavuuden ja laadun arviointiin niin valvontatyöhön kuin lääkehoitosuunnitelmien laatijoillekin.

3.2.4 Lääkehoitosuunnitelman jalkauttamisen tarkistuslista

Kriittinen vaihe lääkehoitokäytäntöjen alueellista yhteensovittamista on lääkehoitosuunnitelman vieminen käytäntöön työ- ja palveluyksiköissä. Fimea on julkaissut tämän tueksi erillisen tarkistuslistan3. Lukukuittausjärjestelmän avulla voi seurata lääkehoitosuunnitelman lukemista henkilöstön parissa. Sähköinen järjestelmä tarjoaa dataa myös tietojohtamiseen.

———
1 Sosiaali- ja terveysministeriö. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y
2 Lääkehoitosuunnitelman laadunarviointilomake. Saatavilla Innokylästä myöhemmin v. 2024. https://innokyla.fi/fi
3 Fimea: Lääkehoitosuunnitelman jalkauttamisen tarkistuslista. https://fimea.fi/documents/147152901/159465521/Fimea_laakehoitosuunnitelma_infog_final.pdf/7c5dd12c-7869-52a8-d20a-c855afadee5e/Fimea_laakehoitosuunnitelma_infog_final.pdf?t=1642075093036