Siirry sisältöön

Hyvä tiedonhallinta on turvallisen lääkehoidon perusta. Turvallisessa lääkehoitoprosessissa tarvitaan ajantasaista lääkitystietoa ja tietojen vaihtoa.

Lääkkeiden turvallisen käytön ohjausta, neuvontaa ja seurantaa tukevia toiminnollisuuksia tulisi kehittää. Kansalliset tiedonhallintapalvelut eivät tällä hetkellä tue kattavasti lääkehoitoprosessissa tarvittavien tietojen ajantasaisuutta tai sujuvaa vaihtoa eri toimijoiden välillä. 

3.6.1 Kansallinen kehittäminen ja arkkitehtuurikuvaus

Lääkehoidon tiedonhallintaratkaisujen ja toimintamallien kehittäminen on tärkeä palvelujen järjestäjien tehtävä, jota tukee kansallinen lääkehoidon arkkitehtuurikuvaus1. Lääkehoidon ja -huollon laajan kokonaisuuden ja riippuvuuksien vuoksi ensisijaisesti tavoitellaan kansallisia ratkaisuja, ja niiden puuttuessa yhteistyöalueittain koordinoitua lääkehoidon- ja huollon tiedonhallintaa.

3.6.2 Alueellinen arkkitehtuuri ja kehittämispolku

Alueellisen lääkehoidon ja -huollon tiedonhallinnan teemoja ovat:

  1. lääkevalmistetieto
  2. katkeamaton tietojen vaihto lääkehoitoprosessissa
  3. päätöksenteon tuki
  4. kliinisen farmasian palvelujen tiedonhallinta
  5. alueellisen arkkitehtuurin ja kehittämispolun ylläpito.

Alueelliseen kehittämiseen kannattaa ottaa mukaan myös alueen avohuollon apteekit ja tietotarpeet apteekkien tuottamissa eri palveluissa. Avohuollon apteekkitoiminta ja palvelut eivät kuulu järjestämisvastuuseen, mutta niiden huomioiminen on osa alueen asukkaiden turvallista lääkehoitoa.

Lääkehoidon ja -huollon tiedonhallintaa sekä toimintamalleja kannattaa kehittää yhtäaikaisesti. Pitkäjänteisen ja vaiheittaisen kehittämisen tueksi laaditaan alueellinen arkkitehtuuri ja kehittämispolku.

3.6.2.1 Arkkitehtuurikuvausten tarkoitus

Arkkitehtuurikuvaukset koostavat yhteen lääkehoidon toimintaympäristöä ja sen eri osia. Kuvaukset helpottavat yhteisen ymmärryksen luomista ja tukevat kommunikointia eri toimijoiden sidosryhmien välillä. Kuvaaminen auttaa muodostamaan yhteisen tavoitetilan, suunnittelemaan investointeja sekä tunnistamaan päätöksiin ja priorisointiin vaikuttavia puutteita ja mahdollisuuksia.

Lääkehoidon ja -huollon arkkitehtuurin kuvaaminen on tärkeää, sillä toimijoita on paljon, prosessit ovat osin monimutkaisia ja lainsäädäntö on paikoin hyvin yksityiskohtaista. Lääkehoitoon ja -huoltoon liittyy useita järjestelmiä ja niiden välillä on paljon yhteyksiä (integraatiot).

Arkkitehtuurin työstämisen jälkeen laaditaan alueellinen tiedonhallinnan kehittämispolku. Siinä huomioidaan kansallisesti kehitettävät tiedonhallintapalvelut ja niiden vaiheistus.

3.6.2.2 Muistilista lääkehoidon ja –huollon alueellisen tiedonhallinnan tueksi

Muistilistaan lääkehoidon- ja huollon alueellista tiedonhallinnasta on koottu yleisiä lääkehoidon ja -huollon tiedonhallinnan kehittämisessä huomioitavia asioita.

Muistilista lääkehoidon ja –huollon alueellisen tiedonhallinnan tueksi.

———

1 Finlex. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994. Saatavilla https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559