Siirry sisältöön
Työkalut

Uusi työkalu: Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmalli

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmallin tavoitteena on varmistaa, että asiakas- ja potilasturvallisuus huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon yleisperehdytyksessä.

Perehdytysmalli on tarkoitettu asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytyksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Se on myös käytännön työkalu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjille ja tuottajille kaikkiin palveluyksiköihin. Malli on tarkoitettu esihenkilölle, perehdyttäjälle, uudelle työntekijälle, yksikköä tai työtehtävää vaihtavalle työntekijälle sekä opiskelijalle.

Asiakas- ja potilasturvallinen työskentely edellyttää riittävää perehdytystä

Suunnitelmallinen ja riittävä perehdytys uusiin työtehtäviin, uuteen työympäristöön sekä työpaikan laitteisiin ja tietojärjestelmiin on asiakas- ja potilasturvallisen työskentelyn edellytys. Asiakas- ja potilasturvallisuuden parantaminen vaatii myös määrätietoista, aktiivista ja tavoitteellista johtamista.

Si­jais­ten, lo­mit­ta­jien, vuok­ra­työn­te­ki­jöi­den ja ul­kois­ten pal­ve­lu­toi­mit­ta­jien käyt­tö työ­pai­koil­la li­sään­tyy, sa­moin eri­lais­ten muu­tos­ten mää­rä ja nopeus. Ne ai­heut­ta­vat perehdyttämis­elle jat­ku­vas­ti uu­sia vaa­ti­muk­sia. Osaavan henkilökunnan riittävä määrä, toimiva tiedonkulku sekä yhteisesti sovitut käytännöt ovat turvallisen ja laadukkaan hoidon, hoivan ja palvelun edellytyksiä.

Malli koostuu perehdytyksen tarkistuslistasta ja tukimateriaalista

Tarkistuslista on tarkoitettu käytännön työkaluksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköihin perehdytyksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Perehdytyksen sisältöä voi muokata soveltumaan tehtävän luonteeseen ja kestoon.

Tukimateriaali sisältää lisätietoa perehdytettävistä asioista. Siihen voi tehdä organisaatiota tai yksikköä koskevia lisäyksiä. Tukimateriaalia voi käyttää esihenkilön/perehdyttäjän apuna ja sen voi antaa myös perehdytettävälle tutustuttavaksi joko kokonaan tai osittain.

Lue lisää