Siirry sisältöön

Työn aloituksen perusasiat

 • Esihenkilösi tai muu nimetty työntekijä, jolta voit kysyä neuvoa työhön liittyvissä asioissa
 • Tehtäväsi ja vastuusi työntekijänä
 • Työyksikkösi perehdytysmateriaali ja toimintaohjeet
 • Noudatettavat kirjaamiskäytännöt ja asiakasasiakirjat (asiakastietolaki 703/2023)  

Tietoturvallisuus ja tietosuoja

 • Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
 • Asiakas- ja potilastietojen käsittely
 • Kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen

 • Työyksikön eettinen ohjeisto tai yhdessä sovitut toimintatavat
 • Asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistavat hyvät käytänteet ja suojaukset
 • Digitaalisten ja etänä annettavien palveluiden asiakas- ja potilasturvallisuusmenettelyt
 • Varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin, kuten elvytys, myrkytys tai uhkatilanne

Infektioidentorjunnan menettelyt

 • Käsihygienia
 • Työvaatteet ja varusteet
 • Tarttuvien tautien rokotukset
 • Hoitoon liittyvien infektioiden raportointi

Lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen

 • Yksikön lääkehoitosuunnitelma
 • Lääkehoidon teoriaosaamisen varmistaminen
 • Tarvittavat luvat ja näytöt

Laiteturvallisuuden varmistaminen

 • Osaamisen varmistaminen
 • Tarvittavat luvat ja näytöt
 • Säteilyturvallisuus

Menettelyt ja ilmoituskäytännöt poikkeavien tapahtumien jälkeen

 • Vaara- ja haittatapahtumailmoituskäytännöt
 • Miten toimia, jos havaitset asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavan epäkohdan tai puutteen
 • Lääkinnällisen laitteen vaaratilanneilmoitus
 • Tapahtuneen tai epäillyn lääkkeen tai hoidon haittavaikutuksen ilmoittaminen
 • Menettely tapahtuneen tai epäillyn potilasvahingon jälkeen
 • Vakavan vaaratapahtuman käsittely

Työtehtävääsi kuuluvat muut lakisääteiset ilmoituskäytännöt

 • Lastensuojeluilmoitus
 • Huoli-ilmoitukset
 • Ilmoitukset erityistehtävissä 

Asiakkaan ja potilaat oikeudet

 • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden huomioiminen
 • Ennaltaehkäisevät keinot rajoitustoimenpiteiden välttämiseksi
 • Menettelyt rajoitustoimenpiteitä käytettäessä
 • Käytössä olevat asiakaspalautejärjestelmät
 • Miten toimia, jos potilas, asiakas tai läheinen ilmaisee tyytymättömyyttään hoitoon, palveluun tai kohteluun

Työhyvinvointi ja työturvallisuus

 • Menettelyt työturvallisuuden varmistamiseksi
 • Ergonomiasta huolehtiminen
 • Työhyvinvoinnin seuraaminen
 • Traumaattisten tai kuormittavien tilanteiden jälkipuinti
 • Asiakkaan tai potilaan vakavaan vaaratapahtumaan osallisen työntekijän tuki
 • Vuosikeskustelut

Organisaation ohjaus ja valvonta

 • Työnantajan arvot ja strategiset tavoitteet   
 • Turvallisuuskulttuuria tukevat periaatteet ja käytännöt
 • Työyksikön omavalvontasuunnitelma
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden indikaattorit ja mittarit
 • Riskienhallinta

Julkaistu 22.1.2024