Siirry sisältöön

Katso myös: Uusi työkalu: Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmalli (julkaistu 25.3.2024)

Kuva pdf-tiedostona
Kuva png-tiedostona

Työn aloituksen perusasiat

 • Esihenkilö tai muu nimetty työntekijä, jolta voi kysyä neuvoa työhön liittyvissä asioissa
 • Tehtävät ja vastuut työntekijänä
 • Yksikön perehdytysmateriaali ja toimintaohjeet
 • Noudatettavat kirjaamiskäytännöt ja asiakirjat  

Tietoturvallisuus ja tietosuoja

 • Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
 • Asiakas- ja potilastietojen käsittely
 • Kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen

 • Työyksikön eettinen ohjeisto ja yhdessä sovitut toimintatavat
 • Asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistavat hyvät käytänteet ja suojaukset
 • Digitaalisten ja etänä annettavien palveluiden asiakas- ja potilasturvallisuusmenettelyt
 • Varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin, kuten elvytys, myrkytys tai uhkatilanne

Infektioidentorjunnan menettelyt

 • Käsihygienia
 • Työvaatteet ja varusteet
 • Tarttuvien tautien rokotukset
 • Hoitoon liittyvien infektioiden raportointi

Lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen

 • Osaamisen varmistaminen
 • Tarvittavat luvat ja näytöt
 • Yksikön lääkehoitosuunnitelma

Laiteturvallisuuden varmistaminen

 • Osaamisen varmistaminen
 • Tarvittavat luvat ja näytöt
 • Säteily- ja kemikaaliturvallisuus

Ilmoituskäytännöt ja menettelyt

 • Haitta- ja vaaratapahtumailmoituskäytännöt sekä läheltä piti -tilanteet
 • Menettely tapahtuneen tai epäillyn potilasvahingon jälkeen
 • Miten toimia, jos havaitsee asiakas-/potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavan epäkohdan tai puutteen
 • Lääkinnällisen laitteen vaaratilanneilmoitus
 • Lääkkeen haittavaikutuksen ilmoittaminen
 • Vakavan vaaratapahtuman käsittely
 • Lastensuojeluilmoitukset
 • Huoli-ilmoitukset
 • Muut ilmoitusvelvoitteet ja -oikeudet

Asiakkaan ja potilaat oikeudet

 • Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden huomioiminen
 • Ennaltaehkäisevät keinot rajoitustoimenpiteiden välttämiseksi
 • Menettelyt rajoitustoimenpiteitä käytettäessä
 • Käytössä olevat asiakas- ja potilaspalautejärjestelmät
 • Miten toimia, jos asiakas, potilas tai läheinen ilmaisee tyytymättömyyttään hoitoon, palveluun tai kohteluun

Työhyvinvointi ja työturvallisuus

 • Menettelyt työturvallisuuden varmistamiseksi
 • Ergonomiasta huolehtiminen
 • Työhyvinvoinnin seuraaminen
 • Traumaattisten tai kuormittavien tilanteiden jälkipuinti
 • Vakavaan vaaratapahtumaan osallisen työntekijän tuki
 • Vuosikeskustelut

Organisaation ohjaus ja valvonta

 • Organisaation arvot ja strategiset tavoitteet   
 • Turvallisuuskulttuuria tukevat periaatteet ja käytännöt
 • Yksikön omavalvontasuunnitelma
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden seuranta ja mittaaminen
 • Riskienhallinta

Julkaistu 25.3.2024