Siirry sisältöön
Blogi

Blogikirjoitus: Työkalu sote-koulutusorganisaatioiden opetussuunnitelmien arviointiin 


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa on kehitetty testiversio työkalusta, jolla voidaan tarkastella opetussuunnitelmissa olevia asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyviä osaamistavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Työkalu perustuu WHO:n potilasturvallisuuden opetussuunnitelmaan (The Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide, 2011).

Opetussuunnitelma (OPS) on koulutuksen keskeinen pedagoginen työväline. OPS:n ensisijaisena tavoitteena on tukea tavoitteellisen oppimisen oppimistilanteiden ja -ympäristöjen rakentumista. Lisäksi se ohjaa tarpeellisten oppisisältöjen saavuttamista.  

Vaatimuksiin asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamista

Suomalainen sote-alan koulutus on arvostettua ja korkealaatuista. Alan ammattilaisten osaamisella on suuri merkitys väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sairauksien hoitamisessa. Peruskoulutusvaiheessa hankittu vahva ammatillinen osaamisperusta varmentaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta. Koulutuksen toteuttamisen ja alalle valmistuvien osaamisen jatkuva tarkastelu onkin siksi tärkeää.  

Terveysalan osaamisvaatimuksiin ja sisältöihin on vahvistettu asiakas- ja potilasturvallisuuden osa-alueita (Silén-Lipponen ja Korhonen 2020). Esimerkkinä voidaan mainita tuoreet yleissairaanhoitajan asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisvaatimukset ja sisällöt. Niiden mukaan sairaanhoitajan osaamisvaatimukset on jaettu kuuteen osa-alueeseen:

  1. hallitsee potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan
  2. osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
  3. osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden
  4. osaa toimia välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla vaaratapahtuman ilmetessä
  5. osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen
  6. ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin. 

Ensimmäisiä kokemuksia työkalun käytöstä

Työkalua testattiin Oulun ammattikorkeakoulussa hoitotyön, terveydenhoitotyön, kätilötyön ja sosiaalialan koulutuksissa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutuksessa.  

Arvioitsijat havaitsivat, että asiakas- ja potilasturvallisuus integroituu koulutuksissa moniin eri opintojaksoihin. Heräsi jopa huoli, että näyttäytyykö opetus opiskelijalle ”pirstaleisena”, jolloin asiakas- ja potilasturvallisuudesta ei muodostu kokonaiskuvaa.  

Asiakas- ja potilasturvallisuutta opetettiin hyvin monipuolisilla oppimismenetelmillä, kuten luennoilla, videoilla, työpajoilla, roolipeleillä, simulaatioilla ja pelillistämisellä. Lisäksi ohjatuilla harjoitteluilla on tärkeä merkitys asiakas- ja potilasturvallisuuden oppimisessa.  

Opetussuunnitelmien ja opintojaksojen arviointia pidettiin silmiä avaavana. Koettiin, että työkalun rakenne ja sisältö auttavat pedagogeja opetussuunnitelmatyössä. Työkalu auttaa opettajia ymmärtämään asiakas- ja potilasturvallisuuden laajuuden, mutta se auttaa myös tunnistamaan mikä on kullekin ammattiryhmälle se ydin ja perusta turvallisuuskoulutuksen tietojen, taitojen ja asenteiden opettamisessa. Tärkeä havainto oli lisäksi se, että eri tutkinto-ohjelmien yhteistyölle on tarvetta. Asiakas- ja potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. 

Työkalua kehitetään edelleen

Työkalua pidettiin tällaisena liian yksityiskohtaisena ja raskaana käyttää. Työkalun käsitteistöä tulee myös selkiyttää ja laajentaa eri tutkinto-ohjelmien arviointiin sopivaksi.  

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus kehittää ja muokkaa työkalua edelleen nyt saadun palautteen perusteella yhdessä kouluttajaorganisaation edustajien kanssa. Kehitystyön jälkeen työkalu voidaan tarjota hyödynnettäväksi laajemmalle käyttäjäkunnalle.  

————

Kirjoittajat: Sini Eloranta, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, yliopettaja, dosentti, Turun amk, Suvi Penttilä-Sirkka, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu ja Marja Silén-Lipponen, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu 

————                  

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä!