Siirry sisältöön

Kansainvälisen vertailun mahdollistavat strategiassa yksilöidyt WHO:n kärkimittarit.

Sulkuihin on merkitty WHO:n kärkimittariin liittyvä toimenpideohjelman tavoitteen numero.

WHO:n mittarin numeroTavoiteTavoitetaso
1 (3.3.) Palvelunjärjestäjät ovat sitoutuneet toimeenpanemaan kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian tavoitteet omissa strategioissaan ja toimintasuunnitelmissaan.Vuonna 2024 palvelunjärjestäjistä vähintään 60 % (tai sitoutuneiden
hyvinvointialueiden asukkaat kattavat 80 % väestöstä) on kirjannut strategiseksi
tavoitteeksi asiakas- ja potilasturvallisuuden.
2 (3.1)Palveluntuottajat ovat ottaneet käyttöön palveluyksiköidensä johtamisessa kuuman linjan indikaattorit haittatapahtumista, jotka aina olisivat vältettävissä (never events).Vuonna 2024 palveluntuottajista vähintään 60 % seuraa reaaliajassa kuuman linjan (never events) -ilmoituksia.
Vuonna 2026 palveluntuottajista vähintään 80 % seuraa reaaliajassa kuuman linjan
(never events) -ilmoituksia.
3 (4.3)Hoitoon liittyvien infektioiden (HLI) ilmaantuvuus on osoitetusti
laskusuuntainen.
Vuonna 2024 on käytössä luotettava ja kattava HLI:en seuranta- ja raportointimenettely.
Vuonna 2026 on osoitettu merkittävä lasku hoitoon liittyvien infektioiden ilmaantuvuudessa
Tietolähde: THL:n keräämät rekisteritiedot
4 (4.1)Lääkehoidon haittatapahtumien määrä on osoitetusti laskusuuntainenVuoteen 2026 mennessä on määritelty kansallinen mittari ja
käynnistetty seurantamenettely lääkehoidon turvallisuudesta.
Vuoden 2029 seurantatieto osoittaa lääkehoidon haittatapahtumien vähenemisen.
Tietolähde: Fimea ja/tai muu kansallinen seuranta
5
(1.1, 3.3)
Asiakas- ja potilasedustajien ja palveluntuottajien ja palveluyksiköiden johtajien välille on luotu yhteistyömalleja.Vuodelle 2024 palveluntuottajista 30 % on kuvannut ja käynnistänyt
yhteistyömallin.
Vuonna 2025 palveluntuottajista 60 % on kuvannut ja käynnistänyt yhteistyömallin.
6 (2.1)WHO:n potilasturvallisuuden opetussuunnitelman (Patient Safety Curriculum) sisällöt kuuluvat kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden peruskoulutukseen.Vuonna 2024 alkavat opetussuunnitelmat vastaavat WHO:n Curriculumin sisältöjä kaikissa lääketieteellisissä ja 80 %:ssa muissa opetussuunnitelmissa.
Vuonna 2026 kattavasti kaikissa opetussuunnitelmissa.
Tietolähde: Osaamiskeskusten lääketieteellisille tiedekunnille,
ammattikorkeakouluille ja oppilaitoksille kohdistama selvitys.
7 (2.2)Kansallinen kehittämistyö sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön
työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi on käynnistetty.
Vuoden 2024 loppuun menneessä kaikki palvelunjärjestäjät ovat
sitoutuneet edistämään asetettuja tavoitteita.
Tulokset arvioidaan vuonna 2026.
Tietolähde: Työterveyslaitoksen selvitys
8
(1.2, 3.3)
Vaaratapahtumien ilmoitus- ja oppimismenettely on uudistettu vastaamaan muuttuvan palvelujärjestelmän tarpeita sisällöltään ja on liitetty osaksi
palvelunjärjestäjien tietojärjestelmiä.
Raportointijärjestelmän sisällöllinen ja tekninen uudistus on tehty 2025 mennessä. Uudistettu järjestelmä on käytössä 60 %:lla palvelunjärjestäjistä vuoden 2026 aikana.
9 (3.1)Asiakas- ja potilasturvallisuudesta julkaistaan seurantaraportti vuosittain kansallisesti ja hyvinvointialueilla.Vuodesta 2024 alkaen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen
julkaisema kansallinen raportti ja palvelunjärjestäjistä 60 % julkaisee oman raportin.
Vuoteen 2026 mennessä palvelunjärjestäjistä 80 % julkaisee raportin.
10Asiakas- ja potilasturvallisuutta edistävät verkostot kattavat kaikki
sidosryhmät ja alueellisesti koko maan.
Vuoden 2024 loppuun mennessä kattavuustavoite saavutettu.