Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus oli kuultavana sote-valiokunnassa

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan hallituksen esitystä (HE 2/2024 vp), jolla yhtenäistettäisiin hyvinvointialueiden valtion ohjausta, selkeytettäisiin valtiovarainministeriön roolia ohjauksessa sekä varmistettaisiin, että hyvinvointialueiden ohjaus on yhteensopivaa valtioneuvoston asettamien talous- ja finanssipoliittisten tavoitteiden kanssa. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskusta kuultiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 12.3.2024.

HE 2/2024 vp

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus korosti lausunnossaan ja puheenvuorossaan, että asiakas- ja potilasturvallisuus on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hallintaa.

 • Terveydenhuollon haittojen korjaamiseen arvioidaan kuluvan Suomessa vuosittain yli 1 mrd. euroa (VTV 7/2021).
 • Sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden pettämisen kulut tulevat tämän päälle, mutta niistä ei ole tehty arviota.
 • Puolet haitoista olisi vältettävissä ennakoimalla ja suojautumalla riskeiltä.
 • Ennakoiva toiminta on vaikuttavampaa ja kustannusvaikuttavampaa kuin turvallisuuspuutteiden eskaloituminen ja virheiden korjaaminen jälkikäteen.
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden ohjauksella voidaan saada haittakustannuksiin sitoutuvia resursseja hyödyllisempään käyttöön.

Asiakas ja potilasturvallisuuskeskuksen mielestä keskitettyä ohjausta tarvitaan varmistamaan perusoikeuksien toteutuminen. Sisällön ohjauksella voidaan saavuttaa parempaa asiakas- ja potilasturvallisuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Valtakunnalliseksi tavoitteeksi pitäisikin asettaa hoidon ja palveluiden turvallisuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ja haittakustannusten vähentäminen.

 • Ohjauksen tulee perustua riittävään ja kattavaan tilannekuvaan ja huomioida maan eri alueiden erityispiirteet sekä asiakas- ja potilasryhmien, etenkin haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeet.
 • Ohjausmenettelyissä tulisi huomioida asiakas- ja potilasturvallisuuden, laadun ja vaikuttavuuden asiantuntemus.
 • Valtakunnallisilla tavoitteilla voidaan tukea kustannusvaikuttavuutta lisäävien suositusten toimeenpanoa.
 • Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan on koottu näyttöön perustuvat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet, joita toimeenpanemalla voidaan vahvistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Ohjauksen tueksi tarvitaan tietoa asiakas- ja potilasturvallisuuden tilanteesta, sote-palvelujen haitoista ja epäkohdista sekä keinoista niiden vähentämiseksi.

 • Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus sovittaa yhteen kansallisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä ja suunnittelua.
 • Kehittämistyö asiakas- ja potilasturvallisuuden mittaamiseksi on käynnissä, ja ensimmäisiä mittareita on jo julkaistu.
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuva on sirpaleinen ja haittojen kirjaaminen ja raportointi puutteellista.
 • Haittailmoitusmenettelyjen älykäs uudistaminen ja ilmoitustiedon hyötykäyttö tarjoaa mahdollisuuden haittojen ja vaaratilanteiden vähentämiseen.
 • Haittailmoitustiedot tulisi kytkeä osaksi hallitusohjelman tiedolla johtamisen, digitalisaatio-ohjelman ja vaikuttavuuden kokonaisuutta.