Siirry sisältöön

Sosiaalialan asiantuntijatyöryhmä edistää sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta ja tukee kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

STM on määritellyt ryhmälle seuraava tehtävät toimikaudelle 2022-2024 (optio kaksi vuotta)

  • asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon jalkauttaminen
  • sosiaalialan näkökulmien huomioiminen ja erilaisten asiakasryhmien tarpeiden tunnistaminen
  • asiantuntemus ajankohtaisiin sosiaalialan asiakasturvallisuuskysymyksiin
  • tiedon välittäminen sosiaalialan ammattihenkilöiden parissa.

Ryhmän jäsenet edustavat laajasti sosiaalihuollon eri osa-alueita. Heillä on asiantuntemusta asiakas- ja potilasturvallisuudesta, lastensuojelusta, lapsiperhepalveluista, aikuissosiaalityöstä, päihde- ja mielenterveystyöstä, terveyssosiaalityöstä, ikäihmisten palveluista, vammaispalveluista, perheoikeudellisista palveluista ja kotoutumisen tuesta. Ryhmässä on edustus myös koulutusorganisaatiosta ja sosiaalialan osaamiskeskuksesta sekä asiakasasiantuntijoita järjestöistä.

Asiakasturvallisuuden määrittely sosiaalihuollossa ei ole yksiselitteistä

Asiakasturvallisuuden termien ja käsitteiden käyttö sosiaalihuollossa on osittain jäsentymätöntä ja tämän määrittelyyn tarvitaan kehittämis- ja tutkimustyötä.  Työryhmän asiantuntemuksen ja verkostomaisen työskentelyn avulla on mahdollista edistää ja vahvistaa sosiaalihuollossa asiakasturvallisuuden yhteistä ymmärtämistä. Tämän jälkeen voidaan luoda rakenteita turvallisuuden toteutumisen arviointiin, riskien tunnistamiseen, seurantaan ja toimenpiteisiin niiden hallitsemiseksi.

Tähän mennessä sosiaalialan asiantuntijatyöryhmässä on keskusteltu sosiaalihuoltoon liittyvistä tarpeista ja erityispiirteistä, asiakasturvallisuuskäsitteen määrittelyn tarpeesta, asiakkaan asemasta ja oikeuksista laadultaan hyvään palveluun, sosiaalihuollon ammattilaisten eettisistä toimintaohjeista sekä oikeudellisesta näkökulmasta. Pohdintaa on käyty myös asiakasturvallisuudesta niissä tilanteissa, jotka aiheuttavat vakavaa haittaa tai vaaraa asiakkaille.  

Lisätietoja: Eija Savelius-Koski, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, eija.savelius-koski(a)ovph.fi