Siirry sisältöön

Suojaukset

Menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja estetään haitalliset poikkeamat, jotta ne eivät johda vaaratapahtumaan. Näitä ovat esimerkiksi tarkistuslistat ja potilaan tunnistusranneke.

Vaaratapahtuma tai potilasturvallisuustapahtuma

Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa potilaalle. Jaetaan vakaviin ja lieviin vaaratapahtumiin.

Läheltä piti -tapahtuma

Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haitalta vältyttiin joko sattumalta tai siksi, että poikkeama tai vaaratilanne havaittiin ja haitalliset seuraukset pystyttiin estämään ajoissa.

Haittatapahtuma

Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle.

Hoitovirhe

Potilaan hoidossa tapahtunut virhe tai hoidon laiminlyönti.

Potilasvahinko

Potilasvahinko on terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtunut henkilövahinko. Potilasvakuutuskeskus arvioi potilasvakuutuslain perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko.

Selvittely

Jos olet tyytymätön hoitoon tai kohteluun, keskustele asiasta hoitopaikassa. Tämä on nopein tapa saada vastaus mieltä painaviin kysymyksiin.

Muistutus

Muistutus liittyy potilaan saamaan hoitoon tai kohteluun. Potilas tai omainen ilmoittaa asiasta organisaatioon johdolle, joka tuottaa asiasta lausunnon.

Kantelu

Potilaan hoitoa koskevat kantelut tehdään valvovalle viranomaiselle. Näitä ovat Valvira ja aluehallintovirastot (AVI).